Search

شاید شما توانایی مشاهده شفق قطبی را در بخش های زیادی از انگلستان داشته باشید

شفق قطبی می تواند در برخی از نقاط انگلستان در پنجشنبه شب آینده به چشم دیده شود.
صفحه را پایین بکشید
شاید شما توانایی مشاهده شفق قطبی را در بخش های زیادی از انگلستان داشته باشید
شفق قطبی می تواند در برخی از نقاط انگلستان در پنجشنبه شب آینده به چشم دیده شود.

براساس پیش بینی دفتر هواشناسی، شفق قطبی ممکن است بر روی افق شمالی از اسکاتلند که آسمان در آنجا صاف است، به چشم دیده شود و ممکن است برای مدت کوتاهی در ایرلند شمالی و انگلستان شمالی نیز قابل رویت. علیرغم اینکه پروفسور دان پولاک، فیزیکدان در دانشگاه وارویک، می گوید دشوار است که مشخص کنید که دقیقا کجا شفق قطبی قابل مشاهده خواهد بود زیرا شرایط ممکن است سریع تغییر کند. در فوریه امسال، شفق قطبی در تمام سرزمین بریتانیا، تا جنوب هرتفوردشر و کورنوال، ظاهر شد. این فعالیت انتظار می رود از روز شنبه شروع به کاهش کند. او افزود: برای تماشا باید به جایی تاریک بروید و به افق شمالی نگاه کنید. به سمت ستاره شمال بگردید

اخبار مشابه