Search

تحولات چشمگیر در نگرش‌های اجتماعی بریتانیا در چهل سال گذشته

مطالعه‌ای نشان می‌دهد بریتانیا در چهاردهه گذشته به طور قابل توجهی به سمت اندیشه‌های لیبرال‌تر حرکت کرده است.
صفحه را پایین بکشید
تحولات چشمگیر در نگرش‌های اجتماعی بریتانیا در چهل سال گذشته
مطالعه‌ای نشان می‌دهد بریتانیا در چهاردهه گذشته به طور قابل توجهی به سمت اندیشه‌های لیبرال‌تر حرکت کرده است.

بر اساس یک مطالعه پیشرو، نگرش بریتانیا در قبال موضوعاتی که شامل روابط همجنس‌گرایان، پدر یا مادر مجرد و نقش زنان در خانه هست، در چهار دهه گذشته به طور چشمگیری لیبرالتر شده است. این تغییر در نگرش عمومی نسبت به بسیاری از مسائل اجتماعی و اخلاقی، توسط یکی از پژوهشگران این مطالعه به عنوان یک انقلاب آشکار توصیف شده است.

این تغییرات در نگرش‌های عمومی در قبال روابط جنسی قبل از ازدواج، داشتن فرزندان خارج از ازدواج، و نقش‌های جنسیتی در محل کار و خانه، به حدی گسترده شده است که بر اساس نظرسنجی نگرش‌های اجتماعی بریتانیا (BSA)، بریتانیا اکنون یک کشور کاملا متفاوت از چهل سال پیش به نظر می‌رسد. با این حال، مطالعه نشان می‌دهد که نگرش‌ها نسبت به افراد تراجنسی ، به دلیل کاهش شدید حمایت عمومی در حال تغییر است. درصد مردم بریتانیا که خود را 'بی‌ غرض' نسبت به افراد تراجنسی توصیف می‌کنند، از 82٪ در سال 2021 به 64٪ در سال 2022 کاهش یافته است. همچنین، درحالی که 58٪ از مردم بریتانیا در سال 2016 موافقت کرده بودند که افراد تراجنسی اگر بخواهند باید بتوانند جنسیتشان را در گواهی تولد خود تغییر دهند، این داده تا سال 2022 به 30٪ کاهش یافته است. این کاهش، نشان‌دهنده کم شدن حمایت عمومی از حقوق تراجنسی از سال 2018 به بعد است. این تغییر می‌تواند نشان‌دهنده‌ی بحث سیاسی شدید و گفتمان رسانه‌ای درباره این موضوع و تردید عمومی نیز باشد. اما، به نظر نویسنده این مطلب، لیست 100 موردی که بی‌ بی‌ سی در خصوص جنسیت‌ها و رفتارهای جنسی جدید و افراد و گروه‌هایی که با نیت آموزش جامعه برای پذیرش هویت‌های جدید و غیرمعمول را دارند منتشر کرده، تاثیر بسزایی بر ذهنیت عموم جامعه و کاهش حمایت عمومی نسبت به تراجنسیتی‌ها داشته است.

اخبار مشابه