Search

دوربین Ulez پس از 900 جریمه اشتباه، خاموش شد

دوربین Ulez در هارو، شمال لندن، باید خاموش شود زیرا شهرداری اعلام کرده است که به طور نادرستی قرار گرفته است.
صفحه را پایین بکشید
دوربین Ulez پس از  900 جریمه اشتباه، خاموش شد
دوربین Ulez پس از  900 جریمه اشتباه، خاموش شد
دوربین Ulez در هارو، شمال لندن، باید خاموش شود زیرا شهرداری اعلام کرده است که به طور نادرستی قرار گرفته است.

ULEZ فقط چند هفته پس از اجرای طرح

یکی از دوربین های این طرح به دلیل جای اشتباهِ قرارگیری آن، بیش از ۹۰۰ راننده راکه اصلا وارد محدوده

ULEZ

نشده بودند را جریمه کرد


این دوربین که در منطقه هارو

Harrow

در شمال لندن قرار داشت را مجبور شدند دوباره مکان یابی کنند و پس از آن در جای صحیح نصب شد.

لازم به ذکر است که شهرداری علاوه بر عذرخواهی، اعلام کرده که جریمه تمام ۹۲۷ خودرو مسترد شده است.


اخبار مشابه