Search

جشن کف پاشی در هفته‌ی Raisin دانشگاه St Andrews

دانشجویان تازه وارد با هدایت دانشجویان سال های بالاتر در جشن کف پاشی شرکت می‌کنند.
صفحه را پایین بکشید
جشن کف پاشی در هفته‌ی Raisin دانشگاه St Andrews
دانشجویان تازه وارد با هدایت دانشجویان سال های بالاتر در جشن کف پاشی شرکت می‌کنند.

دانشجویان دانشگاه St Andrews در هفته‌ی Raisin به‌طور سنتی یکدیگر را با کف اصلاح، کفی کردند تا دانشجویان تازه وارد به این دانشگاه پذیرفته شوند. در این برنامه، دانشجویان جدید توسط دانشجویان قدیمی تربه هم دیگرمعرفی شده این رسم با هدف کمک به دانشجویان تازه وارد برای آشنایی با افراد جدید و سازگاری با دانشگاه، ایجاد شده است.

تقریباً ۱۰۰۰ دانشجو در فضای سبز پایینی دانشکده‌ی St Salvator دانشگاه واقع در Fife جمع شدند تا در جشن سالانه‌ی کف پاشی Raisin Monday شرکت کنند.

اخبار مشابه