Search

رفتار هایی که هر شهروند با اخلاقی باید آن را بداند

رفتار های زیبایی مثل برخواستن و خالی کردن صندلی برای خانم های باردار در وسائل حمل ونقل عمومی باید بین همه شهروندان تکثیر شود
صفحه را پایین بکشید
رفتار هایی که هر شهروند با اخلاقی باید آن را بداند
رفتار های زیبایی مثل برخواستن و خالی کردن صندلی برای خانم های باردار در وسائل حمل ونقل عمومی باید بین همه شهروندان تکثیر شود

اخیراچند فعال اجتماعی و تیک تاکر در وسایل حمل و نقل عمومی لندن مانند مترو با خانمی باردار حاضر می شوند و از کسانی که نشسته اند می خواهند تا یک نفر جایش را به خانم باردار بدهد. این روش مناسبی برای فرهنگ سازی در این زمینه به نظر می رسد. برخواستن و دادن جای نشستن و یا صندلی قطار و اتوبوس به افراد مسن و خانم های باردار از رفتار های خوب ما ایرانی هاست که به کرات در ایران اگر از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کرده باشید قابل مشاهده است .

اخبار مشابه