Search

پوستر های فلسطینی در لندن

نصب پوستر هایی توسط حامیان فلسطین در شهر لندن
صفحه را پایین بکشید
پوستر های فلسطینی در لندن
نصب پوستر هایی توسط حامیان فلسطین در شهر لندن

حامیان فلسطین در حال نصب پوسترهایی هستند که در آن اسرائیل را به قتل عام و نسل کشی فلسطینی ها از سال 1948 تا کنون متهم می کنند . این پوستر ها که با تقلید از پوسترهای حامیان اسرائیل طراحی شده اند تصاویری از کودکان کشته شده در جنگ بر روی آنها نقش بسته است

اخبار مشابه