Search

دزدی از مغازه ها معضل شدید پلیس

صاحبین کسب و کار و فروشگاه ها حتی دیگر توجهی به دزدان مغازه ها ندارند
صفحه را پایین بکشید
دزدی از مغازه ها معضل شدید پلیس
صاحبین کسب و کار و فروشگاه ها حتی دیگر توجهی به دزدان مغازه ها ندارند

در ویدیویی که توسط شهروندی گرفته شده چند دزد به راحتی ازیکی از فروشگاه های تسکو دزدی می کنند، کیسه هایشان را پر می کنند و می روند. هیچ کس هم جلوی آنها را نمی گیرد

اخبار مشابه