Search

زنی در حال قدم زدن با سگ، 4 میلیون پوند کوکائین در جزیره وایت کشف کرد

ساحل جزیره حاوی 4 میلیون کوکایین بود که توسط زنی و سگش پیدا شد
صفحه را پایین بکشید
زنی در حال قدم زدن با سگ، 4 میلیون پوند کوکائین در جزیره وایت کشف کرد
ساحل جزیره حاوی 4 میلیون کوکایین بود که توسط زنی و سگش پیدا شد

یک زن که در حال قدم زدن با سگ خود بود، با 4 میلیون پوند کوکائین که بر روی ساحل محلی جزیره وایت شناسایی شد، مواجه شد. این ماده مخدر را آب به ساحل آورده بود و او به طور تصادفی به آن برخورد کرده است.او فوراً این موضوع را به پلیس گزارش کرد و تمام موادها را به پلیس تحویل داد

اخبار مشابه