Search

میخانه به‌ارزش 13 میلیون پوند گوردون رمزی توسط اقامت گزینان آن محل تصرف می‌شود

بنابر دستورالعمل دولتی، اقامت گزینان ملک می‌توانند به صاحبان آن تبدیل شوند. این مساله در مورد pub(میخانه) گوردون رمزی در لندن روی داده است.
صفحه را پایین بکشید
میخانه به‌ارزش 13 میلیون پوند گوردون رمزی توسط اقامت گزینان آن محل تصرف می‌شود
بنابر دستورالعمل دولتی، اقامت گزینان ملک می‌توانند به صاحبان آن تبدیل شوند. این مساله در مورد pub(میخانه) گوردون رمزی در لندن روی داده است.

بر اساس دستور العمل دولتی، افرادی که مدت ده سال بدون اجازه از صاحب امتیاز ملک، آن را به طور مداوم اشغال کرده و در این مدت همچون صاحب ملک رفتار کرده‌اند، می‌توانند درخواست کنند تا به عنوان صاحب ثبت‌شده‌ی ملک شناخته شوند.

این مساله درباره pub(میخانه‌ی) گوردون رمزی در لندن به‌ارزش 13 میلیون پوندیی صادق است که توسط اقامت گزینان آن تصرف شده است.

صبح روز شنبه، دو متحصن نقابدار که لباس‌های ورزشی مشکی پوشیده بودند و کوله‌پشتی و کیف‌های حامل حمل می‌کردند از ملک خارج شدند و قبل از اینکه خبرنگاران برای اظهار نظر به آنها بتوانند نزدیک شوند، از آنها فرار کردند.


اخطاریه ای که به یک در چسبانده شده بود، می گفت که این گروه حق دارند محل برگزاری را اشغال و تصرف کنند، که به گفته آنها یک "ساختمان مسکونی" نیست و بنابراین مشمول قانون 2012 که جرمی از اقامت کردن در یک ساختمان مسکونی به شمار می رود، نیست.

تصرف اموال غیر مسکونی یک فرد بدون اجازه آنها به خودی خود در بریتانیا جرم نیست، اگرچه پلیس می تواند در صورت وقوع جرایم متعاقبا، از جمله آسیب رساندن به اموال یا سرقت از آن، اقدام کند.

اخبار مشابه