Search

انتظار طولانی بیماران NHS برای دریافت نتایج اسکن

صدها هزار بیمار NHS "بیش از 28 روز در انتظار نتایج اسکن خود بوده اند"
صفحه را پایین بکشید
انتظار طولانی بیماران NHS برای دریافت نتایج اسکن
صدها هزار بیمار NHS "بیش از 28 روز در انتظار نتایج اسکن خود بوده اند"

داده‌های مربوط به سال 2023 نشان می‌دهد که حدود 344960 اسکن از CT، MRI و سایر اسکن‌های پیچیده در عرض 28 روز گزارش نشده اند.

تجزیه و تحلیل نشان داده که 3٪ (344960) از CT، MRI و سایر اسکن های پیچیده پس از 28 روز در سال 2023 گزارش شده است، در حالی که 2٪ (745،290) از تمام اسکن ها بیش از چهار هفته طول کشیده اند..

سال گذشته، NHS انگلستان حداکثر زمان چهار هفته را برای گزارش اسکن تعیین کرده است.

دکتر کاترین هالیدی، رئیس کالج سلطنتی رادیولوژی، گفت: «آخرین داده‌های تصویربرداری تشخیصی NHS یک واقعیت نگران‌کننده را نشان می‌دهد: بیش از سه چهارم میلیون بیماریک ماه یا بیشتر در انتظار نتایج اسکن خود در سال 2023 بودند، با بیش از 170،000مورد اسکن اضطراری که بیش از 28 روز برای گزارش شدن منتظر بوده اند و این یک شاخص واضح است که ما از نظر رادیولوژیست های بالینی دچار کمبود هستیم و و با این کاستی ایمنی بیمار را به خطر می اندازیم..»

اخبار مشابه