Search

مجموع اوقات فراغت بریتانیایی‌ها، ۳ ساعت و ۴۴ دقیقه در روز

مجموع اوقات فراغت بریتانیایی‌ها پس از خواب و استراحت، کمتر از میانگین ۴ ساعت و ۳۰ دقیقه در مارس ۲۰۲۰(در زمان آغاز همه‌گیری کووید) بود. بزرگسالان بریتانیایی به طور متوسط هر روز ۳ ساعت و ۴۴ دقیقه را صرف سرگرمی، معاشرت و اوقات فراغت می کنند.
صفحه را پایین بکشید
مجموع اوقات فراغت بریتانیایی‌ها، ۳ ساعت و ۴۴ دقیقه در روز
مجموع اوقات فراغت بریتانیایی‌ها پس از خواب و استراحت، کمتر از میانگین ۴ ساعت و ۳۰ دقیقه در مارس ۲۰۲۰(در زمان آغاز همه‌گیری کووید) بود. بزرگسالان بریتانیایی به طور متوسط هر روز ۳ ساعت و ۴۴ دقیقه را صرف سرگرمی، معاشرت و اوقات فراغت می کنند.

مجموع اوقات فراغت بریتانیایی‌ها پس از خواب و استراحت، کمتر از میانگین ۴ ساعت و ۳۰ دقیقه در مارس ۲۰۲۰(در زمان آغاز همه‌گیری کووید) بود. (ONS) دفتر آمار ملی اعلام کرده که بزرگسالان بریتانیایی به طور متوسط هر روز ۳ ساعت و ۴۴ دقیقه را صرف سرگرمی، معاشرت و سایر فعالیت های اوقات فراغت می کنند. ارقام مربوط به ماه مارس امسال نشان می دهد که اکثریت این زمان (۲ ساعت و ۱۶ دقیقه) صرف تماشای تلویزیون شده است، در حالی که ۳۳ دقیقه برای گذراندن وقت با افراد دیگر صرف شده است. در مارس ۲۰۲۳ حدود ۹ نفر از هر ۱۰ بزرگسال حداقل ۱۰ دقیقه در روز را صرف انجام کارهای خانگی بدون مزد (۹۲ درصد) سرگرمی، معاشرت و اوقات فراغت می کنند. تقریباً دو سوم (۶۴ درصد) حداقل ۱۰ دقیقه در روز را صرف سفر و یک چهارم (۲۵ درصد) در ورزش یا فعالیت های بدنی کردند. الگوی استفاده از زمان در طول متوسط ۲۴ ساعت شبانه روز در مارس ۲۰۲۳ به طور کلی بین مردان و زنان شاغل مشابه بود.اگرچه مردان زمان بیشتری را برای انجام کارهای با حقوق و زنان زمان بیشتری را صرف انجام کارهای خانه و مراقبت بدون مزد می کردند.

اخبار مشابه