Search

تگ های الکترونیکی برای مهاجران غیرقانونی در بریتانیا

ایده تازه دولت برای بستن درب‌های مهاجرت غیرقانونی
صفحه را پایین بکشید
تگ های الکترونیکی برای مهاجران غیرقانونی در بریتانیا
تگ های الکترونیکی برای مهاجران غیرقانونی در بریتانیا
ایده تازه دولت برای بستن درب‌های مهاجرت غیرقانونی

با توجه به قانون مهاجرت ، افرادی که به طور غیرقانونی به بریتانیا می آیند، بازداشت و دیپورت می شوند.

به علت کمبود فضا برای نگهداری و اقامت این مهاجران در Home Office، وزارت کشور در حال ارزیابی اقدامی است تا برای هر مهاجر غیرقانونی یک تگ الکترونیکی (مانند پابند های الکترونیکی) اختصاص داده شود. این اقدام به منظور جلوگیری از ارائه کمک مالی و سایر خدمات به این پناهجویان در صورت محدودیت‌های فضایی برای بازداشت آنهاست.

تقریبا 175 هزار نفر در بریتانیا منتظر جواب اولیه ی پرونده ی درخواست پناهندگی خود می باشند.


اخبار مشابه