Search

حقوق قانونی کارگران درباره ساعات اضافه‌کاری

باید توافق نامه برای بیشتر از 48 ساعت کار در هفته وجود داشته باشد
صفحه را پایین بکشید
حقوق قانونی کارگران درباره ساعات اضافه‌کاری
باید توافق نامه برای بیشتر از 48 ساعت کار در هفته وجود داشته باشد

شما فقط در صورتی ملزم به انجام ساعات اضافه‌کاری می‌شوید که قرارداد کاری شما این را بیان کند. حتی اگر چنین باشد، طبق قانون، معمولا نمی‌توانید مجبور به کار کردن بیش از میانگین ۴۸ ساعت در هفته شوید. شما می‌توانید به کار بیشتر موافقت کنید، اما این توافق باید به صورت مکتوب باشد و توسط شما امضاء شود. مگر اینکه قرارداد شما ساعات اضافه‌کاری را تایید کند، کارفرمای شما می‌تواند شما را از انجام ساعات اضافه‌کاری محروم کند. با این حال، کارفرمای شما نمی‌تواند علیه هیچ کس تبعیض قائل شود، به عنوان مثال با جلوگیری از برخی از کارکنان از انجام ساعات اضافه‌کاری در حالی که به دیگران اجازه می‌دهد.

اخبار مشابه