Search

آغاز صدور پاسپورت های بریتانیایی با نام پادشاه

اولین پاسپورت های بریتانیایی با عنوان اعلیحضرت
صفحه را پایین بکشید
آغاز صدور پاسپورت های بریتانیایی با نام پادشاه
آغاز صدور پاسپورت های بریتانیایی با نام پادشاه
اولین پاسپورت های بریتانیایی با عنوان اعلیحضرت

در این هفته، اولین پاسپورت های بریتانیایی با نام پادشاه چارلزسوم صادر خواهد شد. در این پاسپورت‌ها برای بیان احترام و تشریفات، از عبارت اعلیحضرت در بخش مربوطه استفاده شده است. آخرین باری که از این عبارت در پاسپورت‌ها استفاده شده بود، در دوران سلطنت پادشاه جورج ششم بود که در سال ۱۹۵۲ سلطنت او به پایان رسید.

اخبار مشابه