Search

نظرات Ann Widdecombe در مورد سوئلا براورمن

آن ویدکوم، وزیر پیشین کار بریتانیا، نسبت به سوئلا براورمن، وزیر امور داخلی، نظراتی تند دارد و او را فقط به حرف زدن بدون عمل متهم می‌کند.
صفحه را پایین بکشید
نظرات Ann Widdecombe در مورد سوئلا براورمن
آن ویدکوم، وزیر پیشین کار بریتانیا، نسبت به سوئلا براورمن، وزیر امور داخلی، نظراتی تند دارد و او را فقط به حرف زدن بدون عمل متهم می‌کند.

آن ویدکوم، وزیر پیشین کار بریتانیا، در یک برنامه در شبکه GBN نظرات خود را در مورد سوئلا براورمن، وزیر امور داخلی بریتانیا، بیان کرده است. ویدکوم معتقد است که براورمن به دنبال جلب توجه نیست و فقط حرف می‌زند، اما در انتها هیچ چیزی ارائه نمی‌دهد. او به ویژه از براورمن به خاطر مسائل مرتبط با قایق‌ها انتقاد می‌کند و می‌گوید: "حالم از کلمه قایق که او می‌گوید بهم می‌خورد، اما هیچ کار عملی نمی‌کند." ویدکوم همچنین با اشاره به یک شعر قدیمی تاریخی اظهار داشته است که کسی بر سخنان او اعتماد نمی‌کند، او هرگز چیزی ابلهانه نگفته، اما هرگز کاری خردمندانه هم انجام نداده است.


اخبار مشابه