Search

ممنوعیت اکسید نیتروژن: گاز خنده از ماه آینده غیرقانونی می شود

اکسید نیتروژن، معروف به گاز خنده، در تلاش دولت برای مقابله با رفتارهای ضد اجتماعی، از ماه آینده غیرقانونی خواهد شد.
صفحه را پایین بکشید
ممنوعیت اکسید نیتروژن: گاز خنده از ماه آینده غیرقانونی می شود
اکسید نیتروژن، معروف به گاز خنده، در تلاش دولت برای مقابله با رفتارهای ضد اجتماعی، از ماه آینده غیرقانونی خواهد شد.

اکسید نیتروژن، که به گاز خنده یا NOS نیز شناخته می شود، از تاریخ 8 نوامبر به عنوان یک ماده مخدرممنوع بر اساس قانون مواد مخدر (1971) شمرده خواهد شد. وزارت کشور اعلام کرده است که مصرف کنندگان مکرر ممکن است تا دو سال زندان را تجربه کنند و حداکثر مجازات برای فروشندگان به 14 سال زندان افزایش داده شده است.

افرادی که با قصد استنشاق غیرقانونی برای رسیدن به حالت مستی با اکسید نیتروژن دستگیر شوند، ممکن است با جریمه، مجازات یا یک اخطار، که در سابقه جنایی آنها ثبت می شود، مواجه گردند.

این قانون جدید پس از اینکه وزیران قول دادند برای مقابله با مصرف آشکار مواد مخدر در جوامع اقدام کنند به وجود آمده است. در حالی که اکسید نیتروژن با رفتارهای ضد اجتماعی از جمله گردهمایی های تهدید آمیز در ارتباط قرار گرفته است، قوطی های خالی آن نیزاغلب در فضاهای عمومی رها می شود.

اخبار مشابه