Search

برگزاری نماز جماعت در تظاهرات فلسظینی ها در لندن

بسته شدن خیابان و برگزاری نماز جماعت توسط تظاهرات کنندگان فلسطینی در لندن
صفحه را پایین بکشید
برگزاری نماز جماعت در تظاهرات فلسظینی ها در لندن
بسته شدن خیابان و برگزاری نماز جماعت توسط تظاهرات کنندگان فلسطینی در لندن

درساعت پایانی بعد از ظهر روز شنبه 22 اکتبر تظاهرات کنندگان فلسطینی در مرکز لندن مانند هفته قبل جمع شدند و نماز جماعت بر پا کردند .خیابان های نزدیک و منتهی به خیابان Dining Street توسط عده زیادی از جمعیت نماز گذاران و تظاهرات کنندگان مسدود شده بود.


اخبار مشابه