Search

اعتراض جدید Just Stop Oil در موزه تاریخ طبیعی لندن

گروه فعالان‌ محیط زیست 'Just Stop Oil' با رنگ‌آميزي يک کپي از فسیل تيتانوسور با نشاسته ذرت نارنجی، اعتراض خود را به مجوز‌های جدید سوخت‌های فسیلی نشان دادند.
صفحه را پایین بکشید
اعتراض جدید Just Stop Oil در موزه تاریخ طبیعی لندن
گروه فعالان‌ محیط زیست 'Just Stop Oil' با رنگ‌آميزي يک کپي از فسیل تيتانوسور با نشاسته ذرت نارنجی، اعتراض خود را به مجوز‌های جدید سوخت‌های فسیلی نشان دادند.

گروه فعالان‌ محیط زیست 'Just Stop Oil' روز بعد از تظاهرات علیه مجوز‌های جدید سوخت‌های فسیلی، با رنگ‌آميزي کپي تيتانوسور در موزه تاریخ طبیعی با نشاسته ذرت نارنجی، اقدامی جدید انجام داد. این گروه از فعالان محیط زیست با اقدامات خود، قصد دارد بحران محیط زیستی ناشی از استفاده از سوخت‌های فسیلی را برجسته کند. اقدامات این افراد بسیار حاشیه ساز بوده است و اعتراضات زیادی نسبت به این گروه فعال محیط زیستی صورت گرفته است.

اخبار مشابه