Search

طرفداران فلسطین، پستر های گروگان های اسرائیلی را پاره می کنند

پاره کردن پستر های گروگان های اسرائیلی که به دست حماس ربوده شده اند کماکان در لندن ادامه دارد
صفحه را پایین بکشید
طرفداران فلسطین، پستر های گروگان های اسرائیلی را پاره می کنند
پاره کردن پستر های گروگان های اسرائیلی که به دست حماس ربوده شده اند کماکان در لندن ادامه دارد

این روزها صدها ویدیو از طرفداران فلسطین دیده می شود که در حال پاره کردن پسترهای گروگان های اسرائیلی ربوده شده توسط حماس هستند. شنبه گذشته نیز این ویدیو در شبکه های اجتماعی از چندین دختر و پسر جوان ضبط شده است که در حال پاره کردن این پسترها هستند.

اخبار مشابه