Search

سخنرانی پادشاه: معترضان پادشاهی، در خارج از پارلمان رفتار های توهین آمیزی داشتند

پادشاه پس از اعلام برنامه‌های سیاسی سوناک برای سال آینده در زمان خروج، توسط تعدادی از معترضان هو شد. این اولین سخنرانی یک پادشاه در چند دهه گذشته است.
صفحه را پایین بکشید
سخنرانی پادشاه: معترضان پادشاهی، در خارج از پارلمان رفتار های توهین آمیزی داشتند
پادشاه پس از اعلام برنامه‌های سیاسی سوناک برای سال آینده در زمان خروج، توسط تعدادی از معترضان هو شد. این اولین سخنرانی یک پادشاه در چند دهه گذشته است.

پادشاه پس از خروج از پارلمان توسط معترضان هو شد. سخت تر کردن مجازات برای جرم‌های بسیار جدی کشور و مبارزه با پروژه‌های متمرکز در مرکز توجه اولین سخنرانی پادشاه قرار گرفتند. قبل از سخنرانی، معترضان پادشاهی خارج از پارلمان با پلاکاردهایی با مضمون او پادشاه من نیست! تجمع کرده بودند پادشاه و ملکه می‌توانستند در زمان خروج از پارلمان صدای هو کردن معترضان را بشنوند

اخبار مشابه