Search

نژادپرستی مشهود در بازار اجاره مسکن انگلستان

گزارشی از Sky News: افراد سفید پوست 36 درصد پاسخ مثبت بیشتری برای اجاره ملک می‌گیرند.
صفحه را پایین بکشید
نژادپرستی مشهود در بازار اجاره مسکن انگلستان
گزارشی از Sky News: افراد سفید پوست 36 درصد پاسخ مثبت بیشتری برای اجاره ملک می‌گیرند.

بر اساس گزارشات رسانه Sky News، افراد سفید پوست در انگلستان 36 درصد احتمال بیشتری برای دریافت پاسخ مثبت هنگام درخواست اجاره‌ی مسکن دارند تا افراد سیاه پوست. این امار نشان می‌دهد که برخی نژادپرستی در بازار اجاره‌ی مسکن همچنان ادامه دارد، چیزی که به آن باید با جدیت توجه شود.

اخبار مشابه