Search

بازرسان پلیس به دنبال راننده بیل میکانیکی دزدیده شده که به بار 'The Mucky Duck' حمله کرد هستند

بازرسان پلیس ناتینگهامشر، در جستجوی اطلاعات بیشتر درباره حادثه اخیر هستند. خسارت جدی به ساختمان بار 'The Mucky Duck' وارد شده است.
صفحه را پایین بکشید
بازرسان پلیس به دنبال راننده بیل میکانیکی دزدیده شده که به بار 'The Mucky Duck' حمله کرد هستند
بازرسان پلیس ناتینگهامشر، در جستجوی اطلاعات بیشتر درباره حادثه اخیر هستند. خسارت جدی به ساختمان بار 'The Mucky Duck' وارد شده است.

بازرسان پلیس در جستجوی اطلاعات بیشتر پس از دزدی بیل میکانیکی و تخریب ساختمان تاریخی یک میخانه، به کمک عموم نباز دارند. یک بیل مکانیکی که دزدیده شده بود، عمداً به دیوارهای بار معروفی به نام 'The Mucky Duck' در ناتینگهامشایر کوبانده شد. این حادثه به بنا خسارت جدی وارد کرده و مالکان بار در حال بررسی امکان بازگشایی آن هستند.

اخبار مشابه