Search

صادق خان : از زمان انتخابم به عنوان شهردار نیم میلیون درخت کاشتم

شهردار لندن در نظر دارد حداقل 500,000 پوند برای کاشت تقریباً 3,000 درخت خیابانی در این زمستان سرمایه‌گذاری کند.
صفحه را پایین بکشید
صادق خان : از زمان انتخابم به عنوان شهردار نیم میلیون درخت کاشتم
شهردار لندن در نظر دارد حداقل 500,000 پوند برای کاشت تقریباً 3,000 درخت خیابانی در این زمستان سرمایه‌گذاری کند.

شهردار لندن صادق خان بیان کرد : همه لندنی‌ها باید به فضاهای سبز دسترسی داشته باشند؛ ولی بسیاری از مناطق پایتخت که بیشترین نیاز به درختان را دارند، درخت کمتری را دارند. به همین دلیل، حداقل 500,000 پوند برای کمک به شهرداری‌های لندن جهت کاشت تقریباً 3,000 درخت خیابانی در این زمستان سرمایه‌گذاری می‌کنم.

اخبار مشابه