Search

شرکت‌های بزرگ مانند Estee Lauder، Greggs و easyJet برای عدم پرداخت حداقل حقوق قانونی محکوم شدند

این شرکت‌ها در فهرستی از 542 شرکت متعهد به پرداخت بیش از 16 میلیون پوند به 172,000 کارگر به عنوان حقوق کم پرداختی از سال 2015 هستند.
صفحه را پایین بکشید
شرکت‌های بزرگ مانند Estee Lauder، Greggs و easyJet برای عدم پرداخت حداقل حقوق قانونی محکوم شدند
این شرکت‌ها در فهرستی از 542 شرکت متعهد به پرداخت بیش از 16 میلیون پوند به 172,000 کارگر به عنوان حقوق کم پرداختی از سال 2015 هستند.

Estee Lauder، Greggs و easyJet

بین کارفرمایانی هستند که دولت به خاطر عدم پرداخت حداقل حقوق قانونی به کارگران، آن‌ها را متهم کرده است.

حداقل حقوق قانونی برای افراد بالای 21 سال در حال حاضر 10.42 پوند در ساعت است و قرار است در آوریل به 11.44 پوند افزایش یابد؛ حقوق برای افراد 18 تا 20 ساله به ترتیب 7.49 و 8.60 پوند است. تحقیقات انجام شده توسط

HMRC

بین سال‌های 2015 تا 2023، تعداد زیادی از تخلفات حداقل حقوق قانونی ملی را شناسایی کرده است، که شامل اجبار کارکنان به پرداخت هزینه یونیفرم‌های خود از حقوق و کسورات غیرقانونی برای پوشش هزینه‌های PPE،

غذا، مراقبت از کودک و هزینه‌های آموزش است.

Estee Lauder

در رتبه سوم بوده و 5,933 کارمند این شرکت بزرگ آرایشی، تقریباً 900,000 پوند کمتر از حقوقی که باید دریافت می‌کردند، دریافت کرده‌اند.

اخبار مشابه