Search

ماراتن لندن برای اولین بار در جهان جایزه ای برابر به ورزشکاران دارای معلولیت و سالم اهدا می کند.

ماراتن لندن در یک اقدام بی‌سابقه، پاداش برابری را برای ورزشکاران دارای معلولیت و سالم در نظر گرفته است.
صفحه را پایین بکشید
 ماراتن لندن برای اولین بار در جهان جایزه ای برابر به ورزشکاران دارای معلولیت و سالم اهدا می کند.
ماراتن لندن در یک اقدام بی‌سابقه، پاداش برابری را برای ورزشکاران دارای معلولیت و سالم در نظر گرفته است.

امسال ورزشکاران دارای معلولیت و سالم در ماراتن لندن، برای نخستین بار در جهان، مبلغ برابری به عنوان جایزه دریافت خواهند کرد.

از قبل، سطح پاداش مسابقات ورزشکاران دارای معلولیت در این رویداد، غنی‌ترین جایزه جهان بوده است، با این حال 43,000 پوند کمتر از میزانی بوده که ورزشکاران سالم برده‌اند.

با توجه به برابری در ماراتن لندن، این رویداد نخستین رویداد ورزشی بزرگ در بریتانیا محسوب می‌شود که پاداش برابری را به شرکت‌کنندگان دارای معلولیت اعطا می‌کند و نخستین رویداد از این دست در جهان است.

با این افزایش جدید، حدود 244,000 پوند جایزه بین ورزشکاران دارای معلولیت تقسیم خواهد شد و مبلغ مشابهی هم بین برندگان رویدادهای سایر ورزشکاران تقسیم خواهد شد.

اخبار مشابه