Search

کتاب هری پاتر به قیمت 10500 پوند در حراجی فروخته شد

این کتاب جز 500 نسخه چاپ اولیه است و به همین دلیل مورد توجه قرار گرفته است.
صفحه را پایین بکشید
کتاب هری پاتر به قیمت 10500 پوند در حراجی فروخته شد
این کتاب جز 500 نسخه چاپ اولیه است و به همین دلیل مورد توجه قرار گرفته است.

یک نسخه اولیه ی کمیاب از کتاب هری پاتر به قیمت 10500 پوند در یک حراجی فروخته شد. یک مجموعه دار بریتانیایی که اوایل امسال درگذشت این کتاب را با قیمت 30p خریداری کرده بود.

اخبار مشابه