Search

ورود رایگان به London Aquarum

به شرط داشتن اسم شخصیت های فیلم Ninja Turtles میتوانید رایگان از London Aquarum بازدید کنید.
صفحه را پایین بکشید
ورود رایگان به London Aquarum
ورود رایگان به London Aquarum
ورود رایگان به London Aquarum
به شرط داشتن اسم شخصیت های فیلم Ninja Turtles میتوانید رایگان از London Aquarum بازدید کنید.

برای گرامیداشت فیلم Teenage Mutant Ninja Turtles هر کسی که نام یکی از چهار شخصیت معروف این فیلم را داشته باشد، می‌تواند به صورت رایگان از  London Aquarium بازدید کند.


در واقع با در دست داشتن ID کارت معتبر برای اثبات داشتن اسم های Leonardo, Michaelangelo, Donatello, Raphael میتوانید فقط در روز دوشنبه 31 جولای به صورت رایگان در London Aquarum روز خوبی را سپری کنید.


اخبار مشابه