Search

ضرر یک میلیارد پوندی NHS به دلیل اعتصاب پزشکان

اعتصابات بی‌سابقه‌ی پزشکان جوان و مشاور NHS مشکلاتی را برای مردم و خود جامعه پزشکی ایجاد کرده است.
صفحه را پایین بکشید
ضرر یک میلیارد پوندی NHS به دلیل اعتصاب پزشکان
ضرر یک میلیارد پوندی NHS به دلیل اعتصاب پزشکان
اعتصابات بی‌سابقه‌ی پزشکان جوان و مشاور NHS مشکلاتی را برای مردم و خود جامعه پزشکی ایجاد کرده است.

اخیرا پزشکان جوان و مشاور NHS اعتصابات زیادی را به دلیل دستمزد کم و شرایط کاری سخت انجام دادند.این اعتصاب‌ها تأثیرات منفی گسترده‌ای را برای جامعه به همراه داشت. یکی از عواقب مهم این اعتصابات، به تعویق انداختن و یا لغو شدن حدود ۸۳۵ هزار نوبت پزشکی بود. علاوه بر این، برخی از بیمارستان‌ها در روزهای اعتصاب، سیستم رزرو نوبت‌دهی خود را متوقف کردند که موجب ضرر یک میلیارد پوندی NHS شد.

این اتفاقات حتی منجر به افزایش چشمگیر طوللیست انتظار برای درمان درNHS شد. مدیران این سازمان هم اخطار داده‌اند که لغو یا به تأخیر انداختن نوبت‌های پزشکی، تنها قسمت کوچکی از تبعات منفی این اعتصاب‌ها است. اعتصابات همچنین باعث ایجاد فشار مضاغف مدیریتی می شود، به طوری که مدیران ارشد حدود یک سوم زمان خود را صرف فعالیت های اعتصابی می کنند.


اخبار مشابه