Search

غفلت رانندگان و جریمه 120 پوندی در Bus gate

بجز اتوبوس ها و دیگر وسایل نقلیه، در صورت عبور از مسیر Bus gate جریمه خواهید شد.
صفحه را پایین بکشید
غفلت رانندگان و جریمه 120 پوندی در Bus gate
بجز اتوبوس ها و دیگر وسایل نقلیه، در صورت عبور از مسیر Bus gate جریمه خواهید شد.

Bus gate  قسمتی از جاده است که فقط اتوبوس ها و وسایل نقلیه مجاز می توانند از آن عبور کنند. این قسمت با خطوط پررنگ سفید روی جاده مشخص شده است. فقط اتوبوس‌ها، دوچرخه‌ها، وسایل نقلیه شخصی اجاره‌ای، تاکسی‌ها و وسایل نقلیه اضطراری می‌توانند از Bus gate  عبور کنند. به غیر از این وسایل نقلیه، دیگر خودرو ها در صورت عبور از Bus gate  به مبلغ 120 پوند جریمه می شوند. اکنون در خیابان کویین لندن یک باس گیت جدید برای مسیر اتوبوس ها قرار دارد که به دلیل نبود هیچ علامت و تابلوی هشداردهنده ای هنوز خودرو ها از این مسیر عبور می کنند و جریمه خواهند شد.


اخبار مشابه